Dofinansowanie

Obecnie w Polsce można skorzystać z dofinansowań na zakup pomp ciepła, a także instalacji fotowoltaicznych. Sprawdź szczegółowe informacje o dofinansowaniach

,,Moje Ciepło” – szczegóły dofinansowania

Dla kogo?

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

 • Jakie środki?

  Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

  Warunki

 • Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 • Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie

 • Instrukcja krok po kroku

  • Wniosek należy składać elektronicznie poprzez stronę https://gwd.nfosigw.gov.pl/
  • Należy zarejestrować się na powyższym portalu, zalogować i złożyć wniosek (należy postępować zgodnie z instrukcją załączoną tutaj.)
  • Wniosek należy wysłać i podpisać poprzez Podpis Kwalifikowany bądź poprzez ePUAP. 
  • W programie Mój Prąd nie ma możliwości przesłania wniosku w wersji papierowej pomimo, że system GWD daje taką możliwość. Składanie wniosków w wersji papierowej zarezerwowane jest dla innych programów realizowanych w NFOŚiGW. Jeżeli z jakiś powodów nie uda się podpisać dokumentu elektronicznie należy zapisać wersje roboczą a następie, po jakimś czasie powrócić do wniosku i kontynuować proces podpisania elektronicznego.
  Potrzebne dokumenty

  ,,Czyste powietrze” – szczegóły dofinansowania

  Dla kogo?

  Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

  Jakie środki?

  Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

  Warunki

  W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może się składać z kilku urządzeń trwale zainstalowanych w budynku/lokalu mieszkalnym, tworzących system ogrzewania tego budynku/lokalu mieszkalnego. 2. Nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w budynku/lokalu mieszkalnym, w przypadku gdy ten budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

  Instrukcja krok po kroku

  • Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.
  • Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są: 1) w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub 2) w serwisie „gov.pl”.
  • Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie; elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.
  • Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.
  • W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).
  • Złożenie wniosku w formie dotacji z prefinansowaniem możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem serwisu GWD z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku podpisu, możliwe jest wydrukowanie formularza wniosku, ręczne podpisani i przesłanie go pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.
  • W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.
  Potrzebne dokumenty

  Najczęściej zadawane pytania.

  IV edycja programu „Mój Prąd” skierowana jest do prosumentów, którzy:
  – rozliczają się w systemie net-billing,
  – rozliczają się obecnie w systemie net-metering, ale przejdą na system net-billing,
  i mają zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.

  Dofinansowanie z programu „Mój Prąd” w jego IV edycji będzie można otrzymać na samą instalację fotowoltaiczną lub na instalację fotowoltaiczną przy jednoczesnym zakupie dodatkowych produktów, jak magazyn energii i/lub ciepła oraz HEMS.

  Maksymalna kwota dofinansowania z IV edycji programu „Mój Prąd” może sięgnąć 20 500 złotych.

  Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

  Są trzy możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie „czyste powietrze”

  1. Poprzez wniosek elektroniczny
  2. Poprzez wniosek papierowy w Urzędzie
  3. Poprzez bank, jako kredyt na dotację