Czyste powietrze

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Informacje ogólne o programie.

Dofinansowanie skierowane jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
i do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

 

25 stycznia 2022 roku ruszył III nabór dofinansowania Czyste Powietrze. Osoby fizyczne, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł oraz 1260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych będą mogły otrzymać nawet do 90% wsparcia. Oznacza to, że maksymalnie kwota dotacji wyniesie 69 000 zł.

  1. Dotacje (w tym udzielane w ramach programu Stop Smog), pożyczki dla gmin oraz termomodernizacyjna ulga podatkowa5 – 63,3 mld zł
  2. Kredyty udzielane przez banki: 40 mld zł.
  3. Sposób łączenia dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową opisano w Załączniku nr 1 do Programu.

Wniosek należy złożyć elektronicznie na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ lub w wersji papierowej w Urzędzie. Jeśli chcesz skorzystać z kredytu, udaj się do wybranego Banku korzystającego z dofinansowania i tam wypełnij wniosek.

Rozpatrzenie wniosku – w ścieżce przez wfośigw – odbywa się w terminie do 30 dni od daty wpływu do właściwego wfośigw. Wezwanie wnioskodawcy przez właściwy wfośigw do uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów lub wyjaśnień może wydłużyć termin rozpatrzenia wniosku, o czas wykonania tych czynności.
W przypadku ścieżki bankowej rozpatrzenie przez wfośigw wniosku o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu odbywa się w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dacie wpływu wniosku do właściwego wfośigw. W tej ścieżce nie przewidziano możliwości uzupełniania wniosku o dofinansowanie.

Dlaczego warto?

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program przewiduje dofinansowania na:

  • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Jak złożyć wniosek o dotację?

Jak złożyć wniosek o kredyt z dotacją?

Dokumenty do pobrania

Kliknij i pobierz dokumenty potrzebne do programu ,,Moje ciepło”.
Wszystkie potrzebne materiały znajdziesz również na stronie Rządu dostępnej tutaj.

program
priorytetowy

Pobierz

łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

Pobierz

koszty kwalifikowane i poziomy dofinansowania

Pobierz

Wzór umowy beneficjenta z wykonawcą

Pobierz

Lista banków prowadzących nabór wniosków

Pobierz